bang dang ky ca nhan - bang dang ky ca nhan:

Chú Phật A Di Đà Tiếng Phạn, Om Amidewa Hrih, Cầu Vãng Sanh Cực. Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày