tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 420 chia hết cho a và 700 chia hết cho a

Đổi 100 triệu USD bằng bao nhiêu tiền Việt là mối quan tâm của rất nhiều bạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày