cách xem sao hạn năm 2019 hình vayne

Tiền lãi vay được tính theo lãi suất quy định tại Điều 1.9 (ngoại trừ.. (c) khi bất kỳ khoản nợ gốc nào bị chuyển thành nợ gốc bị quá hạn do Bên vay chậm thanh toán... số tiền phải trả theo thông báo của Home Credit ngay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày