đăng nhập viettelpay pro

Thầy thích Giác nhan Giảng phật pháp hay quá Nam mô Bổn Sư thích. Con xin hoi huong cong duc niem phat tu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày