xe cần cẩu chòi chân

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL theo Thông tư 133 và 200, hướng dẫn cách lập Bảng. Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng.. khấu trừ khỏi lương của người lao động và tính ra tổng số tiền phải khấu trừ trong tháng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày