dưới 50tr mua xe gì

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC.. giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành thì chủ đầu tư thực hiện lập... Số tiền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày