cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội

CÁC CÂU KHẨU NGỮ TIẾNG TRUNG TRONG GIAO TIẾP HÀNG NGÀY 1. 不要紧。(bùyàojǐn.). Còn cần gì nữa không? 21一定要小心! (Yīdìng. 我会帮你打点的。(Wǒ huì bāng nǐ dǎdiǎn de) Tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị/ Tôi sẽ giúp bạn thu xếp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày