muon vay tien nhanh nhat vay tư nhân - vay tư nhân:

Ông Phạm Thế Duyệt: Có thể nói, bước vào năm mới 2018, không khí phấn khởi khắp cả nước, nhân dân vui mừng trước sự phát triển chung.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày