tính tiền điện trong c

Từ đó, tôi chở thành một “Chuyên viên tuyển dụng đào tạo nhân sự Ngân Hàng” ... Nếu như trước kia , ViêtnamBankers chỉ đào tạo về ngân hàng thì bây giờ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày