timativ

Đô la Singapore là một đồng tiền tự do chuyển đổi và điều này cho phép nó. bao gồm các mệnh giá: 1 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày