tiền ngọc sơn

Có nhiều yếu tố góp phần cho sự phát triển chung của đất nước, một. Ông Phạm Thế Duyệt: Làm được điều này thì nhân dân vui, cán bộ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày