mau vay tien mat

Nợ như vậy, bảo đảm đối với tài sản thế chấp trong trường hợp người vay mặc định, chủ nợ có sở hữu của tài sản được sử dụng làm tài sản thế chấp và có thể bán. khách hàng vay chứ không phải là tài sản thế chấp của bên vay và bên vay.. Tùy thuộc vào thẩm quyền, nó có thể có hoặc không có thể yêu cầu một lệnh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày