trên 20 triệu phải chuyển khoản - trên 20 triệu phải chuyển khoản: coi vảy gà đá

Mác và Ăngghen:chưa có định nghĩa cụ thể về vật chất nhưng đã nêu lên. Vật chất khôngfải là cái tha hóa từ ý niệm tuyệt đối, cũng k fải vật tự nó mà t k biết đc.. xã hội, định nghĩa vật chất của LN đãcho fép xác định là cái gì để từ đó giúp. Vật chất quyết định ý thức: ý thức là sự fản ánh đối với vật chất,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày