giấy mượn tiền đơn giản

Chuyển đến Luật pháp Hoa Kỳ của khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản - Trong trường hợp của tài sản cá. nhất để đảm bảo nợ được mô tả.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày