1 vnd to bdt so đien thoai fpt

Điều này cũng dễ hiểu, bởi 1 phần vì chế độ lương.... Về lương CA là thấp nhất, Xong đến RM và CM.. +GDV: 4h30 nghỉ giao dịch.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày