cách tra số cmnd

Mẫu đơn dự thầu ban hành kèm theo Thông tư số. Các trường hợp không phải xin cấp giấy phép xây dựng 2020 (15/11/2019) · Tải mẫu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày