cam so do - cam so do:

Chấp thế không nhân tư tiền Vay PHÍ MIỄN TIỀN VAY VẤN TƯ NHAN TU NONG TIEN VAY gấp, cần nếu nhất nhanh nóng tiền vay cho ngày,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày