sim vn corporation

Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy chiếu phục vụ hoạt động nghiệp vụ của cơ quan.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày