cua hang dien may xanh - cua hang dien may xanh:

Purchases return day book: Nhật ký hàng mua bị trả lại 5. Cash book: Sổ tiền gửi ngân hàng 6. Petty cash book: Sổ tiền mặt 7. Journal: Nhật ký. Gọi mình là Su.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày