tiền 200k

b) Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay, nợ thuê. kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn để có kế hoạch chi trả.. tài khoản 341 được quy đổi theo tỷ giá ghi sổ kế toán thực tế đích danh cho. cho người bán, người nhận thầu về XDCB, để thanh toán các khoản chi phí, ghi:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày