vay von tieu dung ngan hang vietcombank

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay. Vì vậy, mong luật sư tư vấn cho tôi về điều kiện và thủ tục mở cửa hàng cầm đồ.. Theo đó, trước khi tiến hành đăng ký kinh doanh bạn phải đáp ứng một số.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày