cộng tác viên ngân hàng là gì bạn và bè

Cách thức tính lãi suất vay ngân hàng theo hình thức tín chấp.. Số lãi phải trả = Số dư nợ x Lãi suất vay/12 tháng/30 ngày x Số ngày thực tế.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày