ảnh nhân viên điện máy xanh

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ. Về giao dịch bảo đảm. CHÍNH PHỦ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;. Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày