hộ khẩu tỉnh làm lại cmnd ở tphcm

Nguyên tắc kế toán Tài khoản 334 - Phải trả người lao động. a) Tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động, ghi:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày