vay tiền tại bmt

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietbank giữa tháng 10/2019 đã. Nếu số dư tái tục nhỏ hơn 100 tỷ đồng, sẽ áp dụng theo mức lãi suất cuối kỳ của kỳ hạn. Việc xác định tiền lãi 1 tháng bao nhiêu khi gửi tiết kiệm 500 triệu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày