các gói bảo hiểm nhân thọ

I. Khái niệm, đặc điểm quyền dân sự nói chung và quyền dân sự của doanh nghiệp. “quyền” được hiểu là những điều mà pháp luật công nhận và bảo đảm thực. tự nguyện, tự chịu trách nhiệm và bình đẳng giữa các chủ thể tham gia quan.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày