cho mượn tiền có cần công chứng

Xa anh bâng khuâng, bâng khuâng ngày xanh. Xa anh mênh mang mênh mang tình em. Xa anh bâng khuâng, bâng khuâng ngày xanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày