tiền tiền

625/BHXH-CSXH, Công văn 625/BHXH-CSXH V/v tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày