vndc 50

Lỡ Phá Thai Hãy Gấp Tụng Kinh Địa Tạng 49 Lần Để… Phương Cách Sám Hối... sám hối Nguyện cho các vong thai nhi nhi được vãng sanh về cõi cực lạc .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày