cao h nhân thú edit

Theo dõi chỉ số tiêu thụ điện, nước của tỏa nhà, hộ dân. Sửa chửa hệ thống công cộng và các hư hỏng trong hộ dân. Thực hiện nội qui PCCC, xử lý sự cố.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày