viettel tra cước

Điển hình về tài khoản lưỡng tính là các tài khoản công nợ, thể hiện quan. Cách hướng dẫn về nội dụng, kết cấu và ghi chép đối với nhóm tài.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày