tổng đài fpt bình dương - tổng đài fpt bình dương:

❖Các ứng dụng của giá trị tiền tệ theo thời gian. được sử dụng một số tiền trong một thời gian nhất định. Tiền lãi (lãi suất)... Bài tập cơ bản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày