fpt ha tinh - fpt ha tinh:

Dưới đây là mẫu giấy xác nhận lương, mẫu sao kê bảng lương 3 tháng. Không giống với việc xác nhận công tác, xác nhận lương liên quan.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày