co tuong pha chap ma

Nếu không thì con có thể công chứng ở đâu? Mong câu. Thời hạn để sử dụng những bản sao này là 06 tháng, hết thời hạn này bạn sẽ phải làm lại. Trân trọng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày