bưu cục lào cai

Đại từ sở hữu trong tiếng Pháp được sử dụng để thay thế cho cụm tính từ sở hữu và một danh từ đã được đề cập trước đó để tránh sự lặp lại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày