nơi thấp nhất thế giới

Để đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng khoán tại VNDIRECT, Quý. Lưu ý: đăng nhập VTOS/OTP online trên cùng thiết bị/trình duyệt thì sẽ đồng bộ trên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày