vay tiền cmnd và shk

Căn cứ Hợp đồng tín dụng …..số….ngày……của dự án……….(áp dụng trong trường hợp hợp đồng bảo đảm tiền vay ký cùng hoặc ký sau hợp đồng tín dụng).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày