start

Bạn không cần thế chấp tài sản, không cần bảo lãnh của công ty. 1, Đối với khoản vay thời hạn < 12 tháng, 1% * Số tiền trả nợ trước hạn, 200.0000đ, Thu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày