đăng ký gói v90 của viettel

Thông tin giao dịch và hồ sơ Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã: CTS). Nhóm ngành: Công ty Chứng khoán, Chủ tịch.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày