viettel tin tức

Phần tử aij là phần tử ở dòng i và cột j của ma trận A; i là chỉ số dòng, j là chỉ số... Tính chất quan trọng: Mọi ma trận khác không, sau một số hữu hạn các phép.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày