luong tieu bang hien tai ngay long phung xum vay - ngay long phung xum vay:

Đảm bảo chất lượng (giáo trình - tài liệu - học liệu từ VOER)

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày