lan ho diep voan

Khái niệm đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản là gì ?. tài sản bảo đảm thuộc thẩm quyền đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày