hồ sơ hưởng bhxh một lần

Chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở là nhu cầu phổ biến. khoản tiền theo thông báo (Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích…).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày