cám chào mào bình dương số 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn nhấn mạnh: “Cán bộ là nhân tố quyết định.. to đựng các bản thảo Di chúc và bản Di chúc đã đánh máy có chữ ký của Tổng. và thực hiện tư tưởng của Người về chống chủ nghĩa cá nhân có ý nghĩa đặc ..... Chí Minh:Đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày