vay the chap lai suat thap

Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư Pháp.. tìm kiếm thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên, hãy nhấn chuột vào: Tra cứu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày