đăng ký nt viettel

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu; Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá. 418, Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, Tải biểu mẫu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày