đăng ký gọi viettel 3k

Độ bất bão hòa (k) = tổng (số liên kết pi + số vòng). CT tính k như sau:. Công thức tính độ không no là: (2 nhân với số cacbon trong hợp chất rồi trừ đi số hidro.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày