cách tính toán chia

Chuyển đến Vay đáo hạn là gì? - Đáo hạn khoản vay là hình thức mà ngân hàng tiếp tục cho. Trong vay đáo hạn, bạn có thể thực hiện vay đáo hạn tín.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày