hd online vietnam tài khoản 131 theo thông tư 200

Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.10. Tiền lương > Lập bảng tính lương. Lập bảng tính lương. Xem phim hướng dẫn. LIVE. 0. 00:00. 12:12.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày