cho vay von khong the chap - cho vay von khong the chap:

Số tiền còn vay nợ lại sẽ được trả dần phù hợp với thu nhập của họ.. Mặc dù, lãi suất cho vay của các khoản vay của công ty tài chính cao nhưng người tiêu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày